Email rozhlas - Kajal - Nemeskajal

Email rozhlas

Hlásenia obecného rozhlasu: Dávame Vám do pozornosti možnosť odoberať hlásenia obecného rozhlasu elektronickou poštou (e-mailom). Na aktiváciu služby je potrebné poslať e-mail na adresu rozhlas@kajal.sk podľa nasledovných inštrukcií:

 • e-mail musí byť zaslaný z konta používateľa, ktorý uvedenú službu žiada,
 • do predmetu správy je potrebné uviesť: meno a priezvisko
 • do tela správy napísať: Súhlasím so zasielaním e-mailových správ.

Je možné aj spresnenie kategórie odoberaných správ tak, že v tele správy po vete „Súhlasím so zasielaním e-mailových správ.“ Uvediete slovo:

 • Oznamy /úradné oznamy, odstávky/,
 • Podujatia /kultúrne, spoločenské a športové podujatia/,
 • Predaj /pultový predaj, mobilný predaj, predaj z prevádzok/,
 • Kronika /uvítania do života, uzavretia manželstva, úmrtia/.

V prípade, ak kategória správ nebude spresnená, budú sa príjemcom posielať všetky hlásenia obecného rozhlasu. Registrovaným obyvateľom budú v elektronickej forme automaticky posielané aj informačné letáky obce.


Hangosbemondó jelentései: Figyelmükbe ajánljuk, hogy a hangosbemondó jelentéseinek kézbesítése elektronikus levél (e-mail) formájában is elérhető. A szolgáltatás aktiválásához egy e-mail elküldése szükséges a rozhlas@kajal.sk címre a következő instrukciók alapján:

 • az e-mailt arról az e-mail fiókról kell küldeni, ahová a lakos az üzeneteket kapni szeretné,
 • az e-mail tárgyába a lakos nevét kell feltüntetni,
 • az e-mailnek a következő mondatot kell tartalmaznia: Egyetértek az üzenetek kézbesítésével.

Lehetséges a jelentések kategóriájának kiválasztása is, ha az e-mailben az „Egyetértek az üzenetek kézbesítésével.“  mondat után a következők egyike van feltüntetve:

 • Közlemények /hivatalos közlemények, szolgáltatás-szünetek (gáz, víz, villany)/,
 • Rendezvények /kulturális, társadalmi és sportrendezvények/,
 • Árusítás /piaci és egyéb árusítások/,
 • Krónika /névadók, házasságkötések, elhalálozások/.

Ha a kategória nincs pontosítva, akkor az összes jelentés közvetítve lesz.

Minden feliratkozott lakosnak automatikusan elküldjük a falu tájékoztató röplapjait is.