Email rozhlas - Kajal - Nemeskajal

Email rozhlas

Hlásenia obecného rozhlasu: Dávame Vám do pozornosti možnosť odoberať hlásenia obecného rozhlasu elektronickou poštou (e-mailom). Na aktiváciu služby je potrebné poslať e-mail na adresu rozhlas@kajal.sk podľa nasledovných inštrukcií:

  • e-mail musí byť zaslaný z konta používateľa, ktorý uvedenú službu žiada,
  • do predmetu správy je potrebné uviesť: meno a priezvisko
  • do tela správy napísať: Súhlasím so zasielaním e-mailových správ.

Príjemcom sa budú posielať všetky hlásenia obecného rozhlasu. Registrovaným obyvateľom budú v elektronickej forme automaticky posielané aj informačné letáky obce.


Hangosbemondó jelentései: Figyelmükbe ajánljuk, hogy a hangosbemondó jelentéseinek kézbesítése elektronikus levél (e-mail) formájában is elérhető. A szolgáltatás aktiválásához egy e-mail elküldése szükséges a rozhlas@kajal.sk címre a következő instrukciók alapján:

  • az e-mailt arról az e-mail fiókról kell küldeni, ahová a lakos az üzeneteket kapni szeretné,
  • az e-mail tárgyába a lakos nevét kell feltüntetni,
  • az e-mailnek a következő mondatot kell tartalmaznia: Egyetértek az üzenetek kézbesítésével.

A lakosnak az összes jelentés közvetítve lesz, továbbá minden feliratkozott lakosnak automatikusan elküldjük a falu tájékoztató röplapjait is.