Materská škola - Oznamy

Oznamy

UPOZORNENIE

pre zákonných zástupcov detí materskej školy a žiakov

                                 základnej školy

 

K poskytnutiu dotácií na stravu je nevyhnutné, aby zákonný zástupca dieťaťa materskej školy/žiaka základnej školy predložil do 6. 08. 2021 na Obecný úrad Kajal.

– potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,

– potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,

– čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa.

 

Upozorňujeme zákonných zástupcov dieťaťa, resp. fyzickú osobu, v ktorej starostlivosti je dieťa MŠ/žiak ZŠ, že ak by si v čase poskytovania dotácie na stravu uplatnil daňový bonus je povinný o uvedenom zriaďovateľa bezodkladne informovať s tým, že si musí byť vedomý právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia (trestný čin podvodu podľa § 221 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov) a povinnosti vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto dieťa ako dotáciu na stravu.

– Neuplatnenie si nároku na daňový bonus rodič preukazuje žiadateľovi čestným vyhlásením, že ani jeden člen domácnosti si daňový bonus neuplatnil.

 

▪Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti, si môžete vyzdvihnúť na Obecnom úrade alebo stiahnuť  z prílohy.

 

Prílohy