Odpadové hospodárstvo - Kajal - Nemeskajal

Odpadové hospodárstvo

Zber komunálneho odpadu:

Odvoz komunálneho odpadu sa koná každý párny týždeň v UTOROK, ráno od 6:00, žiadame občanov, aby smetné nádoby vyložili včas.

Upozorňujeme občanov, že odvezú iba komunálny odpad vyložený v smetných nádobách, nie vrecia s rôznym druhom odpadu.

 

Zberný dvor:

Je otvorený 22.3. až do jesene každý piatok od 13:00 do 18:00, kde bezplatne preberieme od občanov sklo, papier, plasty, elektroniku a za poplatok drobný stavebný odpad a odpad zo záhrad. Na väčšie množstvo konárov obec požičia vlečku a za poplatok zabezpečí odvoz. Dňa 26.4.2019 od 13:00 do 18:00 hod. a 27.4.2019 od 9:00 do 12:00 hod. bude na zbernom dvore umiestnený veľkokapacitný kontajner, do ktorého sa bude zbierať nábytok, koberce, záhradný nábytok a iný veľkoobjemový odpad, za poplatok podľa posledného sadzobníka.

 

Zber separovaného odpadu:

Zber separovaného odpadu sa nemení, koná sa podľa harmonogramu vo vydanom obecnom kalendári. Pracovníci obecného úradu budú pri zbere rozdávať plastové vrecia na výmenu a zároveň zaznamenajú, či sa domácnosť zapája do zberu triedeného odpadu. Je potrebné nalepiť príslušný čiarový kód na igelitové vrece s daným separovaným obsahom. O ďalšie kódy môžete požiadať na obecnom úrade.

Ako doplnková možnosť a ako skvalitnenie systému triedenia odpadu v našej obci sú rozmiestnené 1100 litrové farebné umelohmotné smetné nádoby na papier, sklo a plasty. V prvej fáze sú „zberné ostrovy“ umiestnené v nasledovných lokalitách:

·       Pri kult. dome

·       Futbalové ihrisko

·       Park

·       Parkovisko pri bývalom zdravotnom stredisku

V ďalších fázach budú „zberné ostrovy“ pribúdať, podľa potreby obyvateľov. Ako pomôcka pre rozlíšenie jednotlivých druhov odpadov a ako návod čo do jednotlivých nádob patrí, slúži obrázok v prílohe final_FCC_separovany_sber_2000x1000_preview (1).

KONTAJNERY V CINTORÍNE

Žiadame obyvateľov, aby po uprataní a skrášlení hrobov v cintoríne vhadzovali odpad do určeného kontajnera a nie vedľa neho. Udržujme čistotu a poriadok na spoločných priestoroch.

Prílohy