Oznámenie o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby a stavebného konania - Kajal - Nemeskajal