Oznámenie - „Zmeny a doplnky č. 7/2021 Územného plánu obce - mesta Galanta“ - oznámenie o strategickom dokumente podľa § 6 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. - Kajal - Nemeskajal

Oznámenie – „Zmeny a doplnky č. 7/2021 Územného plánu obce – mesta Galanta“ – oznámenie o strategickom dokumente podľa § 6 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z.

0

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy vo veci posudzovania strategických dokumentov podľa § 56 písm. a) zákona predkladá v súlade s § 6 ods. 2 písm. c) zákona oznámenie o strategickom dokumente ako dotknutej obci.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente Okresnému úradu Galanta, odboru starostlivosti o životné prostredie, Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta, do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené obcou /§ 6 ods. 5, 6 zákona/.

Oznámenie o strategickom dokumente je k nahliadnutiu :
1. v listinnom vyhotovení:
 Mesto Galanta, Mierové námestie č. 940/1, 924 18 Galanta
 OÚ Galanta, OSŽP, Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta
2. zverejnené na webovom sídle MŽP SR:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-7-2021-uzemneho-planu-obce-mesta-galanta

 

Komentáre sú zakázané.