Predaj majetku

Predaj majetku

Obec Kajal zmysle § 9a ods. 8 písmeno e) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku neskorších zmien zverejňuje zámer prevodu majetku Obce Kajal. Zámery na prevod majetku sú uvedené v prílohe.

 

 

Prílohy