Príprava obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc - Kajal - Nemeskajal