Rozhodnutie o zastavení územného konania verejnou vyhláškou - "Prestavba budovy CVČ na materskú škôlku pri kaštieli" - Kajal - Nemeskajal