Stavebný úrad - Kajal - Nemeskajal

Stavebný úrad

Poskytnutie územnoplánovacích informácií

Umiestňovať stavby, meniť využitie územia alebo meniť účel užívania stavieb možno len v súlade s platnou obce: https://kajal.sk/zmeny-a-doplnky-c-1-up-kajal/.
Územnoplánovacia informácia resp. vyjadrenie k funkčnému využitiu pozemku/pozemkov sa vydáva pre účely majetkoprávneho vysporiadania, pre účely finančných inštitúcií, pre účely konania o vyňatí plôch z poľnohospodárskeho pôdneho fondu, pre účely projektovej a investičnej prípravy zámeru využitia nehnuteľnostĺ z hľadiska jeho súladu s platnou územnoplánovacou dokumentáciou obce. Potrebné doklady:
Písomná špecifikácia požiadavky na poskytnutie územnoplánovacej informácie.
Doba vybavenia: do 30 dní od podania žiadosti
Poplatky: bez poplatku

DOKUMENTY STAVEBNÉHO ÚRADU:

Prílohy