Územný plán mesta Galanta - oznámenie o strategickom dokumente - Kajal - Nemeskajal

Územný plán mesta Galanta – oznámenie o strategickom dokumente

0

Obec Kajal, ako dotknutá obec, informuje verejnosť o strategickom dokumente:

Územný plán mesta Galanta – oznámenie o strategickom dokumente podľa § 6 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z.z.

Oznámenie o strategickom dokumente je k nahliadnutiu :

1. v listinnom vyhotovení: – Mesto Galanta, Mierové námestie č. 940/1, 924 18 Galanta – OÚ Galanta, OSŽP, Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta

2. zverejnené na webovom sídle MŽP SR:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-mesta-galanta-1

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente Okresnému úradu Galanta, odboru starostlivosti o životné prostredie, Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta, do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené obcou /§ 6 ods. 5, 6 zákona/.

Prílohy

Komentáre sú zakázané.