Výzvy - Kajal - Nemeskajal

Výzvy

Obec Kajal v rámci

VÝZVY NA PODPORU UDRŽATEĽNOSTI A ODOLNOSTI KULTÚRNYCH INŠTITÚCIÍ

Kód výzvy: IROP-PO7-SC77-2021-75

Prioritná os: 7 – REACT-EÚ

Špecifický cieľ 7.7: Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií

žiada predložiť cenové ponuky na nižšie uvedené komodity.

Cenové ponuky je potrebné predložiť do 24.11.2021 do 14:00 osobne na Obecný úrad Kajal, alebo v elektronickej forme na adresu kajal@kajal.sk.